23 juny 2018

Perfil de contractant - Presentació


En aquest espai es difon l'activitat contractual subjecta al RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), que du a terme l'Ens Públic Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i les seves empreses filials, amb la finalitat d'assegurar-ne la transparència i l'accés públic.

La CCMA i les seves empreses filials gestionen els serveis de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya amb subjecció a la Llei 11/2007 d'11 d'octubre de regulació de l'Ens Públic Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La CCMA, la societat mercantil Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. i la Fundació La Marató de TV3 són poders adjudicadors en el sentit que estableix l'article 3.3 del TRLCSP i no tenen el caràcter d'administracions públiques; TVC Multimèdia, S.L. , és entitat del sector públic que no té la consideració d'Administració pública ni de poder adjudicador als efectes de l'esmentat article 3.3. del TRLCSP. Tant la CCMA com les seves empreses filials regulen el seus procediments de contractació amb les especificacions legals i el nivell de discrecionalitat que la llei permet.

Les entitats a les que aquest espai es refereix com a integrants del grup d'empreses de la CCMA són les següents: 

ENS PÚBLIC CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS
Via Augusta, 252-260
4a. Planta
08017 Barcelona
NIF: ESQ0891001J
 
CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS, S.A.
Via Augusta, 252-260
4a. Planta
08017 Barcelona
NIF: ESA08849622
FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
Gaspar Fàbregas, 81
planta 2
08950 Esplugues de
Llobregat
NIF: ESG61209706

En aquest perfil de contractant es posa a l'abast dels proveïdors i usuaris la informació preceptiva que estableix el TRLCSP, referida a cadascuna de les empreses del grup CCMA, sense perjudici d'altra informació que es consideri d'interès. En concret, i referida a contractacions superiors a 18.000 €, s'inclouen les Instruccions que regulen els procediments de contractació per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada per garantir l'efectivitat dels principis de Publicitat, Concurrència, Transparència, Confidencialitat, Igualtat i No discriminació. Referida a les contractacions superiors a 50.000 €, el perfil de contractant inclou:


  • L'anunci d'informació prèvia a què fa referència l'article 141 del TRLCSP, si es decidís la seva publicació, i que fa referència a la contractació prevista per adjudicar durant els dotze mesos següents.
  • Anuncis de licitació.
  • Els plecs i altra documentació preceptiva o d'interès dels expedients de contractació.
  • Les adjudicacions dels darrers trenta dies.
La informació referida constarà en aquest perfil de contractant com a mínim durant els terminis precisos per a la interposició del recurs especial en matèria de contractació previst a l'article 37 del TRLCSP.

Per a qualsevol consulta o informació complementària referent al perfil de contractant de la CCMA i de les seves empreses filials us podeu posar en contacte amb el departament de Compres corporatives de la CCMA a l'adreça de correu electrònic licitacions@ccma.cat

© CCMA
Avís legal